ติดต่อสอบถามหรือใช้สิทธิ

แบบคำขอใช้สิทธิของ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล


กรณีเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลประสงค์จะใช้สิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งได้แก่สิทธิดังต่อไปนี้ โปรดกรอกรายละเอียดตามแบบคำขอนี้

รายละเอียดเอกสาร ดาวน์โหลด
  • - สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล
  • - สิทธิในการแก้ไขข้อมูล
  • - สิทธิในการลบข้อมูล
  • - สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูล
  • - สิทธิในการคัดค้านการประมวลผล
  • - สิทธิในการโอนย้ายข้อมูล
  • - สิทธิในการขอถอนความยินยอม
ดาวน์โหลด

การติดต่อสอบถามหรือใช้สิทธิ


     หากท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะหรือข้อกังวลเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท หรือเกี่ยวกับนโยบายนี้ หรือท่านต้องการใช้สิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) และ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO)

     - ชื่อ: บริษัท ควิก ลิสซิ่ง จำกัด

     - สถานที่ติดต่อ: เลขที่ 2/1 ถ.แสงชูโตเหนือ ต.ท่ามะขาม อ. เมือง จ.กาญจนบุรี 71000

     - อีเมล: PDPA@quickleasing.co.th

     - โทรศัพท์: 03-451-5222